Իրավական դրույթ

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սույն կայքում տեղ գտած տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն ընդհանուր ծանոթացման համար և չի հանդիսանում "հրապարակային օֆերտա", ինչպես սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 453 հոդվածի 2-րդ կետով:

Ավտոմեքենայի որոշակի մոդելի վարձակալության ճշգրիտ առաջարկ ստանալու համար խնդրում ենք զանգահարել մեզ կամ այցելել մեր գրասենյակ՝ ք.Երևան, Արամի 14/1 հասցեով:

Սիրով և հոգատարությամբ՝ levelRent: